Mot so bien phap cho tre MGB ke chuyen

Ngày đăng: 15/12/2008 569 lượt xem
Mô tả:
V¨n häc lµ mét thÓ lo¹i nghÖ thuËt ®Õn víi trÎ sím nhÊt. Tõ lóc Êu th¬, trÎ ®· sèng chan hoµ trong lêi ru Çu ¬ cña bµ, cña mÑ. TiÕng ru göi g¾m t×nh yªu th­¬ng, ®ång thêi còng më ra cho trÎ ch©n trêi nhËn thøc. §óng nh­ M.Goocki ®· nãi: “V¨n häc lµ nh©n häc”.
Nguồn: truong-mn-yen-hoa.caugiay.edu.vn
Bài viết liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Tháng 11 : 3.921